LNA bank
5G终端射频前端接收模组的一种,内含多路可调增益LNA及RF通路切换开关,用于增强5G终端接收灵敏度。
产品列表
Part No. Frequency (GHz) Control Interface VDD (Min) (V) VDD (Max) (V) VIO (Min) (V) VIO (Max) (V) Gain (dB) Icc (mA) IIP3(dBm) NF (dB) Temperature ISO (Min) (dB) Package (mm) Ref.price
AW18043HQNR 1.7~2.7 GPIO 1.65 3.3 / / 15 7.7 0 1 -40℃~85℃ 25 QFN 1.1X1.1-9L
AW18053FLR 0.617~2.69 MIPI 1.08 1.98 1.65 1.95 20 13 -7 0.9 -40℃~85℃ 30 FCLGA 2.9X2.9-49L